KLAUZULE PRAWNE

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I - Strona internetowa

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego fundacjaopes139.pl

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. DEFINICJE

 1. Administrator – Fundacja OPES139, ul. Obrońców Lwowa 1/2, 33-101 Tarnów, KRS: 0000819928, NIP: 9930675719, telefon 510 570 182, e-mail: pomoc@fundacjaopes.pl
 2. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem fundacjaopes139.pl
 3. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

2. DANE OSOBOWE

 1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?

  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 2. Jak skontaktować się z Administratorem?

  Za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail: admin@fundacjaopes.pl

 3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

  1. Poprzez informacje wprowadzone przez Użytkownika do formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwi wykonanie akcji, do której przeznaczony jest formularz kontaktowy tzn. przesłanie wiadomości do Administratora.
  2. Poprzez formularz rejestracyjny w przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w webinarze lub innym wydarzeniu wymagającym rejestracji.
  3. Poprzez dobrowolne wyrażenia zgody na przesyłanie informatora o działaności fundacji,
  4. Poprzez płatności drogą elektroniczną.
  5. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).
  6. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.
 4. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

  1. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji zadania przekazanego w formularzu.
  2. Dane przekazywane poprzez formularz zgłoszeniowy na Webinar lub inne wydarzenie przechowywane są przez okres niezbędny do rozliczenia finansowego wydarzenia lecz nie dłużej niż 3 lata.
  3. Dane przekazywane przez formularz płatności elektronicznych przechowywane są przez okres wymagany dla celów podatkowych i rozliczeniowych.
  4. Dane przekazane poprzez wyrażenie zgody na przesyłanie informatora - do czasu odwołania zgody
  5. W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.
  6. W zakresie logów serwera przez 60 dni.
 5. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

  1. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapytania przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza tzn. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Kontakt z Użytkownikiem będzie odbywał się drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – komunikacji z Użytkownikami.
  2. Dane osobowe uczestników webinarów i innych wydarzeń przetwarzane są w celu:
   -  identyfikacji oraz ewidencji osób uczestniczących w wydarzeniach, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO,
   - obsługi i realizacji zamówień na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, określonego na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
   - rozliczeń rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO, przez okres 6-ciu lat od daty wykonania umowy,
   - marketingu usług własnych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, do czasu zakończenia obowiązywania umowy.
  3. Dane osobowe przekazane poprzez formularz płatności elektronicznych przetwarzane są w celui realizacji płatności oraz w celu przekazania podziękowań wpłacającym drogą elektroniczną, listową lub telefoniczną.
  4. Dane pozyskane poprzez wyrażenie zgody na wysyłanie informatora będą przetwarzane w celu wysyłania informacji o działalności fundacji w tym przekazywania treści marketingowych i marketingu bezpośredniego
  5. Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach:
   • statystycznych tzn. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - ulepszania struktury i zawartości Serwisu,
   • marketingowych tzn. wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – prezentacji informacji o usługach Administratora, w tym możliwość przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz zwiększenie sprzedaży usług Administratora.
  6. Dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
 6. Jakie prawa ma Użytkownik?

  1. Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

  2. Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.

  3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): Użytkownik ma prawo - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem - do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji tylko i wyłącznie określonych celów.

  5. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.

  6. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.

 8. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotów wspierających jego działalność, do których należą:

  1. Hostingodawca.

  2. Dostawcy narzędzi internetowych stosowanych w celach marketingowych lub analitycznych, w szczególności Google.

 9. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.

 10. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

  1. Gromadzi dane osobowe są z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych.
 11. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

3. PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

 2. Co to są pliki cookies?

  1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).
  2. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne) lub serwisy internetowe podmiotów trzecich.

 4. Niektóre używane przez Serwis pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu (cookies sesyjne), inne pliki cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki Użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę Serwisu (trwałe cookies).

 5. W jakich celach uzyskujemy dostęp do informacji w zawartych w plikach cookies?

  1. Analitycznym i statystycznym, tzn. do tworzenia statystyk pokazujących w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu, co z kolei umożliwia Administratorowi ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.

  2. Remarketingowym, tzn. do wyświetlania Użytkownikowi dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 6. Jak można zarządzać plikami cookies?

  1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  2. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

  3. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki - np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

  4. Użytkownik, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, może skorzystać z zakładki pomocy wykorzystywanej przez niego przeglądarki.

  5. Pliki cookies wykorzystywane są przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje o swoich preferencjach, wynikające z plików cookies i gromadzone przez sieć reklamową Google, za pomocą narzędzia dostępnego na stronie: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

  6. Administrator korzysta z plików cookies również poprzez stosowanie narzędzi analitycznych i statystycznych Google Analytics. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Dzięki temu otrzymuje informacje na temat odwiedzin Serwisu, m.in. takie jak: wyświetlone podstrony, czas spędzony w Serwisie, rodzaj urządzeń i przeglądarek z których Użytkownicy odwiedzają stronę, adres IP, nazwę domeny oraz dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć, zainteresowania). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Zablokowanie przez Użytkownika narzędzi Google Analytics możliwe jest poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki udostępnianego przez firmę Google na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=p. Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych w ramach Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 7. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

4. LOGI SERWERA

 1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.

 2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:

  1. Adres IP Użytkownika.
  2. Informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
  3. Adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik.
  4. Przesłaną ilość danych.
  5. Datę i czas dostępu.
 3. Informacje w logach serwera:

  1. Mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.
  2. Są zapisywane i przechowywane na serwerze.
  3. Są wykorzystywane w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: admin@fundacjaopes.pl​

II - infolinia 510 570 182

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie    o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   4.05.2016 r  str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja OPES139 z siedzibą w Tarnowie, e-mail: admin@fundacjaopes.pl., tel: 510 570 187
 2. Administrator przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów z infolinii w celach dokumentacyjnych oraz dowodowych dotyczących kontaktów z osobami  dzwoniącymi na numer infolinii fundacji OPES139 tj.: 510 570 182, w tym w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielonych przez infolinię i obrony przed roszczeniami. Administrator może też przetwarzać nagrania z rozmów do weryfikacji jakości obsługi przez naszą infolinię i jej udoskonalania.  
 3. Podstawą prawną przetwarzania numerów telefonu oraz pozostałych danych osobowych zawartych w nagraniach z rozmów jest  prawnie uzasadniony interes administratora danych  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegający na dokumentowaniu treści rozmów telefonicznych w celu zapobiegania sytuacjom konfliktowym, obrony przed roszczeniami oraz poprawy jakości  obsługi infolinii. Pani/Pana dane osobowe uzyskane w trakcie nagrywanej rozmowy telefonicznej będą przetwarzane również na podstawie udzielonej zgody wyrażonej poprzez  kontynuację połączenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania lub realizacji innego rodzaju Państwa zgłoszenia.
 4. Administrator może ujawnić nagrania lub informacje o nagraniach wyłącznie podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań  i usług na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie obsługi infolinii, obsługi systemu nagrań rozmów, obsługi IT, obsługi prawnej, doradczej. Jeżeli nagranie z rozmowy będzie stanowiło dowód w postępowaniu, zostanie ono również ujawnione odpowiednim organom państwowym.  
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 3. Nagrania z rozmów przetwarzamy przez rok od rozmowy.
 7. Informujemy, że przysługuje  Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych,  w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, przenoszenia swoich danych osobowych.                                                
 8. Przysługuje  Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.    
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne - odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.