KLAUZULE PRAWNE

Regulamin sprzedaży Tabliczek Pamięci

ROZDZIAŁ 1. DEFINICJE.

1.1. Sprzedawca (Usługodawca) -Fundacja OPES139, numer KRS 0000819928; adres : ul. Obrońców Lwowa ½ , 33-101 Tarnów, Polska; adres do doręczeń w tym do składania reklamacji: ul. Obrońców Lwowa ½ , 33-101 Tarnów, Polska; tel. 510 570 182; Numer NIP 9930675719; Numer REGON 38566697600000; e-mail: zamowienia@fundacjaopes.pl

1.2. Serwis internetowy – Tabliczki w Miejscu Pamięci Dzieci Utraconych– serwis internetowy działający pod adresem internetowym https://fundacjaopes139.pl/miejsce-pamieci-dzieci-utraconych/tabliczki-pamieci oferujący usługę sprzedaży i zamontowania tabliczek pamięci w Miejscu Pamięci Dzieci Utraconych w Tarnowie.

1.3. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

1.4. Klient – [1] osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub [2] osoba prawna, lub [3] jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z przyznaną ustawą zdolnością prawną -  która może dokonać czynności prawnej ze Sprzedawcą. Przez czynność prawną rozumieć należy zawarcie lub chęć zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Część zapisów niniejszego Regulaminu odnosi się wyłącznie do Klientów będących Konsumentami, co jest wprost określone.

1.6. Użytkownik - w zależności od kontekstu Klient lub internauta odwiedzający strony Sklepu Internetowego.

1.7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.8. Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w Sklepie Internetowym, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.10. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.11. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów

1.12. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.13. Trwały Nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.14. Kodeks Cywilny - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.15. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).

1.16. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

1.17. Polityka Prywatności –  informacja na temat ochrony danych osobowych oraz plików cookies i innych technologii wykorzystywanych w Sklepie Internetowym, dostępna na stronach Sklepu Internetowego.

ROZDZIAŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

2.1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Wszystkie informacje tekstowe i graficzne, zdjęcia produktów, wzorce formularzy i logotypów zamieszczone w serwisie internetowym Sprzedawcy chronione są majątkowymi prawami autorskim i prawami własności intelektualnej. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub umieszczania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: [1] komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie z dostępem do Internetu, [2] posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, [3] przeglądarka internetowa obsługująca aktualne standardy (HTML5, CSS), [4] włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

2.4. Zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą serwisu internetowego Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym i obraźliwym, naruszających prawa i dobre imię zarówno Sprzedawcy, jak i osób trzecich. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego Sprzedawcy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz poszanowaniem praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy i osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.5. Treści prezentowane na stronach serwisu internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

ROZDZIAŁ 3. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY.

3.1. Treści prezentowane na stronach serwisu internetowego, a w szczególności ogłoszenia,  cenniki i inne informacje są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.2. Cena tabliczek pamięci uwidoczniona na stronie serwisu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatki).

3.3.  Składanie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży następuje za pomocą formularza zamówienia przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę;

3.4. Przy składaniu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj (w przypadku wypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy oraz numeru NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: napis, jaki będzie zawierała tabliczka. Po skompletowaniu całości Zamówienia Klient wysyła formularz zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu Internetowego przycisk „zamawiam”. Po przyjęciu Zamówienia od Klienta Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, która zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie obejmuje: dane teleadresowe Klienta oraz link do Regulaminu i link do Polityki Prywatności. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail przez Klienta Umowę Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem uważa się za zawartą.

3.5. Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie do realizacji. W tym celu Klient proszony jest o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.

3.6. Treść zawieranej Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i potwierdzenie złożenia Zamówienia.

3.7. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i odpowiednio zabezpieczona w systemie teleinformatycznym serwisu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 4. FORMY I TERMINY PŁATNOŚCI.

4.1. Klient dokonujący zakupu tabliczek pamięci poprzez serwis internetowy dokonuje płatności poprzez płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24. Operatorem płatności elektronicznych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, kapitał zakładowy 4 5000 000 PLN w całości opłacony, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 Nr 199, poz. 1175 ze zm.); 

4.2. Terminy płatności: Klient dokonuje płatności w momencie składania zamówienia.

ROZDZIAŁ 5.  REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

5.1. Produktem oferowanym w serwisie internetowym jest Tabliczka Pamięci. Tabliczka ma jednolitą formę, wymiary 4 x 8 cm, wykonana jest z trwałego tworzywa. Napisy wykonywane są laserowo na powierzchni w kolorze złotym. Tabliczki po wykonaniu przez podwykonawcę umieszczane są trwale wewnątrz postumentu Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Mościcach. Treść tekstowa tabliczki określana jest przez zamawiającego. Usługodawca ma prawo do zmiany zawartości w zakresie ujednolicenia formatu daty oraz innych ogólnych informacji (np. tydzień ciąży).

5.2. Czas realizacji Zamówienia jest uzależniony od ilości zamówień i możliwości wykonania tabliczek przez podwykonawcę. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 3 miesiące. 

5.3. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy;

5.4 Usługodawca może odmówić realizacji zamówienia w przypadku zamówienia treści niezgodnej z przeznaczeniem Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych. W takim przypadku zamawiającemu przysługuje pełny zwrot kosztów zamówienia.

ROZDZIAŁ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

6.2. Wada Produktu:

1) Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży;

2) Produkt ma wadę fizyczną także w razie jego nieprawidłowego zamontowania przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

6.3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produkt bez wad. Jeżeli Produkt sprzedany za pośrednictwem serwisu internetowego ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy.

6.4. Zaleca się, aby w reklamacji podane zostały następujące informacje:

1) dane kontaktowe Klienta ułatwiające i przyśpieszające rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;

2) opis zgłaszanych zastrzeżeń;

3) określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży tj.: usunięcie wady lub wymiana Produktu na nowy.

6.5. Zapisy w punkcie 7.4 są formą zalecenia i nie mają wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. Reklamacje związane z Produktem, realizacją Umowy Sprzedaży, w związku z  korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz wszelkie inne reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego Klient może złożyć:

1) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Obrońców Lwowa ½, 33-101 Tarnów;

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@fundacjaopes.pl

6.7. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres kontaktowy podany przez Klienta (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

6.8. Ze względu na sposób zamontowania tabliczek, dostarczenie Produktu przez Klienta jest niemożliwe, reklamacja zostanie rozpatrzona po oględzinach w miejscu zamontowania.

6.9. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6.10. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z działalnością serwisu  internetowego, w tym dotyczących zawieranych Umów Sprzedaży oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, Klient ma prawo skierowania pozwu do sądu powszechnego, którego właściwość ustala się według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43, poz. 296 ze zm.).

6.11. Sprzedawca informuje, że korzysta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. 2016, poz. 1823).

6.12. Korzystanie z pozasądowych metod rozwiązywania sporów ma charakter dobrowolny.

6.13. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do właściwego dla Sprzedawcy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej ( http://www.krakow.wiih.gov.pl/) z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w trybie umożliwienia zbliżenia stanowisk stron lub w trybie przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu;

2) zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej ( http://www.krakow.wiih.gov.pl/) z wnioskiem o rozstrzygnięcie wynikłego sporu;

3) uzyskania bezpłatnej pomocy i niezbędnych informacji u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (wyszukiwarka rzeczników dostępna jest na stronie https://www.uokik.gov.pl) lub organizacji społecznej, która zajmuje się ochroną praw konsumentów (np. http://www.konsumenci.org/);

4) skorzystania z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami, a przedsiębiorcami (platformy ODR) dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Platforma ODR to interaktywna strona internetowa, prowadzona we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej (dalej UE). Dzięki wykorzystaniu platformy ODR, Konsument ma możliwość łatwego i wygodnego zgłoszenia skargi dotyczącej zakupu internetowego i rozstrzygnięcia go drogą elektroniczną.  Platforma ODR służy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między Konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE.

6.14. Szczegółowe informacje o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w tym dane punktu kontaktowego, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

ROZDZIAŁ 7. ZWROTY.

Informacja dla Klientów będących Konsumentami.

7.1. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży (czyli prawo zwrotu) nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w których:

  • przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

7.2. Biorąc pod uwagę ww. przepis prawa oraz fakt, iż zamawiane tabliczki przygotowywane są według indywidualnej specyfikacji Klienta nie ma możliwości dokonywania zwrotów zamówionych tabliczek.

ROZDZIAŁ 8. DANE OSOBOWE.

8.1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów w ramach korzystania ze serwisu internetowego Sprzedawcy jest Sprzedawca.

8.2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO. 

8.3. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronach serwisu internetowego Sprzedawcy.

ROZDZIAŁ 9. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

9.1. Rodzaje i zakres Usług Elektronicznych oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1) „formularz zamówienia Tabliczki” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna świadczona przez czas oznaczony, umożliwiająca składanie Zamówień w serwisie internetowym. W „formularzu zamówienia Tabliczki” niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: e-mail, imię, nazwisko, telefon, ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj (w przypadku Klientów nie będących Konsumentami konieczne jest również podanie nazwy firmy i nr NIP) oraz  tekstu jaki ma być zawarty na tabliczce.  Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej „formularz zamówienia Tabliczki” następuje w chwili naciśnięcia przycisku ZAMAWIAM, po uprzednim wypełnieniu wymaganych pól. Złożenie Zamówienia polega na dokonaniu kolejno dwóch czynności: [1] wprowadzeniu ww. danych, [2] kliknięciu w przycisk „zapłać z Przelewy24”. Rozwiązanie umowy następuje po naciśnięciu przycisku „zapłać z Przelewy24” lub wskutek zaniechania kontynuacji zamówienia przez Klienta;

3) „składanie zapytań” – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, świadczona przez czas oznaczony. Zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usługi następuje w momencie kliknięcia przez Klienta w przycisk „Wyślij” znajdujący się w formularzu Szybki kontakt. Usługa polega na przesłaniu formularza zapytania, w którym niezbędne jest podanie danych dotyczących Klienta: adres e-mail oraz wpisanie treści zapytania, a następnie przesłanie formularza Sprzedawcy poprzez kliknięcie w pole „wyślij”. Rozwiązanie umowy dotyczącej świadczenia usługi „składanie zapytań” następuje w chwili wysłania formularza zapytania przez Klienta do Sprzedawcy lub wskutek wcześniejszego zaniechania tej czynności przez Klienta;

9.2. Usługi Elektroniczne wymienione w punkcie 10.1. świadczone są przez Sprzedawcę przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

9.3. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczonych przez Sprzedawcę Usług Elektronicznych opisany jest w Rozdziale 7. niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, a skutki zmiany Regulaminu mogą być następujące:

Dla Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o innym charakterze niż umowa ciągła na podstawie niniejszego Regulaminu (np. Umowę Sprzedaży), zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności wprowadzone zmiany nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte Umowy Sprzedaży. Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji będą wykonane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta. 

10.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku od Klientów nie będących Konsumentami jest ograniczona do wysokości kosztów obejmujących cenę zapłaconą za Produkt. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody możliwe do przewidzenia w chwili zawierania Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści w stosunku od Klientów nie będących Konsumentami.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.01.2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.